بزرگتر کردن سینه به روش طبیعی
  • راه بزرگ كردن سينه ها

    راه بزرگ كردن سينه ها راه بزرگ كردن سينه ها نقباض سیــنه ها (روش اول) هر دو دست رو از منطقه آرنج به هم قف ...

    راه بزرگ كردن سينه ها راه بزرگ كردن سينه ها نقباض سیــنه ها (روش اول) هر دو دست رو از منطقه آرنج به هم قفل کنید،یعنی با دست راست آرنج دست چپ و با دست چپ آرنج دست راست را بگیرید.بعد دستها را به سمت هم ...

    بیشتر بخوانید